Zarząd ROD Goździk w Płocku ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie części budowy drenażu DN110  wraz z wylotem DN150 do rowy melioracyjnego w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Goździk” w Płocku, ul. Traktowa 1. Szczegóły w rozwinięciu.

 

Zamawiającym:

Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie
Rodzinny Ogród Działkowy „Goździk”
ul. Traktowa 1
09-400 Płock

NIP 774-24-82-127
REGON 007015915-01040

www.naszrodos.pl

mail: pocztarodos@wp.pl

 

Przedmiot zamówienia dotyczy:

Zadanie polega na wykonaniu drenażu DN 110 alejek ogrodowych o długości 390 mb z założonym spadkiem w kierunku rowu melioracyjnego z podsypką żwirową wraz z obsypką filtracyjną oraz odcinkiem DN 150 rurą pełną do rowu melioracyjnego z wyłączeniem robót ziemnych realizowanych koparką (wykop pod rury drenażowe – nie dotyczy zasypania).

ZAKRES – wg załączonego projektu wykonawczego oraz przedmiaru robót z wyłączeniem robót ziemnych realizowanych koparką (wykop pod rury drenażowe oraz pełne – nie dotyczy zasypania):

 • Zakup materiału.
 • Budowa drenażu z obsypką.
 • Prace montażowe.
 • Prace ziemne z wyłączeniem wykonania wykopu koparką. Koparka po stronie inwestora.
 • Nadzór nad prawidłowym wykonaniem wykopów koparką.
 • Transport urobku ziemi z wykopu z wywózką nadmiaru.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Zadanie inwestycyjne nie obejmuje prac geodezyjnych – (po stronie inwestora).

Termin realizacji zadania: po uprzednich ustaleniach Zamawiającego z Wykonawcą, ale nie później jak do 31 grudnia 2021 r.

UWAGI OGÓLNE:

 • Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z zakresem prac. Mile widziane jest przeprowadzenie wizji lokalnej oraz odbycie spotkania z władzami Rodzinnego Ogrodu Działkowego celem poznania niezbędnych informacji.
 • Użyte materiały powinny spełniać normy polskie i europejskie oraz posiadać ważne atesty i aprobaty PZH i ITB.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo rozszerzenia zakresu robót w formie aneksu do umowy.
 • Płatność – jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności.
 • Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca.
 • Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.
 • Gwarancja (na montaż) na wykonane prace minimum 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

 • Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane prace.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 • Oferty może składać Wykonawca, który posiada wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami z kwalifikacjami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • W tym celu do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu tych wymogów.

 SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY:

 1. Cena oferowana przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową i musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego oraz obejmować wszystkie koszty wykonania zamówienia.
 2. Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę brutto obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia podaną w PLN cyfrowo i słownie.
 3. Cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna. Zostanie wprowadzona do umowy jako obowiązujące strony wynagrodzenie ryczałtowe niezmienne przez okres realizacji zadania.
 4. Cenę ofertową należy wyliczyć według kalkulacji własnej. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym.
 5. Kwoty wyliczone stanowią zapłatę za pracę wykonaną i zakończoną pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszego zapytania ofertowego i Umowie. Kwota winna więc zawierać wszystkie nieprzewidziane wydatki oraz ryzyko związane z koniecznością wykonania całości prac objętych Umową.
 6. Kryterium wyboru oferty stanowi cena – 100 %

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Każdy Oferent przedkłada tylko jedną ofertę (bez ofert częściowych).
 2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty.
 3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
 4. Do oferty należy dołączyć wzór umowy na wykonanie zadania.
 5. Należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

TERMIN SKŁADANIA OFERTY:

 • Termin złożenia oferty ustala się do dnia 20 września 2021 r. (włącznie).
 • W przypadku dokonania wyboru oferenta zakres prac nastąpi po indywidualnym uzgodnieniu z oferentem.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 • Oferty w kopertach wraz załącznikami należy przesłać na adres: Rodzinny Ogród Działkowy „Goździk” 09 – 400 Płock, ul. Traktowa 1 (skrzynka pocztowa od ul. Biegańskiego) z napisem  „Oferta drenażowa” lub drogą e-mail na adres pocztarodos@wp.pl w tytule wiadomości prosimy wpisać „Oferta drenażowa”.

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Osobą do kontaktu jest: Jerzy Brylewski – Wiceprezes Zarządu ROD (tel. 504173921) oraz Marcin Werner – Prezes Zarządu ROD (tel. 888473992)
 • Zamawiający udostępni mapę geodezyjną do celów projektowych.
 • Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpi w ciągu 7 dni od upływu terminu składania ofert.
 • Podpisanie umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę nastąpi niezwłocznie, po uprzednim ustaleniu terminu jej podpisania.
 • Zamawiający informuje, że przeznaczył określoną pulę środków finansowych na realizację zamówienia.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.