Zarząd ROD Goździk w Płocku w rozwinięciu udostępnia zapytanie ofertowe i zachęca podmioty gospodarcze jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą do składania ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie.

Rodzinny Ogród Działkowy „Goździk” w Płocku

09 – 400 Płock, ul. Traktowa 1

/skrzynka pocztowa od strony ul. Dybowskiego/

 

 1. Opis Przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie mapy do celów projektowych wraz z inwentaryzacją geodezyjną ogrodu.

 1. Termin składania ofert: drogą elektroniczną na adres email: pocztarodos@wp.pl do 7 czerwca 2019 r.
 2. Oferta powinna zawierać:
 3. adres lub siedzibę Oferenta,
 4. dane kontaktowe (nazwisko, kontakt telefoniczny i e-mail) do osoby prowadzącej temat u Oferenta
 5. cenę netto i brutto wykonania przedmiotu zamówienia.
 6. Termin wykonania zlecenia,
 7. następujące oświadczenia:
  • oświadczenie, że podana cena obejmuje realizację wszystkich zobowiązań Oferenta opisanych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami,
  • oświadczenie, że Oferent posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności składających się na realizację przedmiotu zamówienia oraz że posiada on niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
  • oświadczenie, że Oferent zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i uczciwością, najlepszą wiedzą, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności.
 8. Oferent może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji handlowych, w sytuacji, kiedy oferta najkorzystniejsza przekracza zaplanowany na ten cel budżet. Do negocjacji handlowych Zamawiający może zaprosić wszystkich lub wybranych Wykonawców, którzy złożyli oferty.
 11. Informacja o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Oferentom.
 12. INFORMACJE DODATKOWE
 13. Do złożenia ofert zaprasza się podmioty gospodarcze jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
 14. Oferent przyjmuje do wiadomości, że ROD Goździk w Płocku posiada wyłączne prawa autorskie do opracowanej mapy oraz do dysponowania mapą do celów projektowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać po umówieniu się drogą mailową.

 

Zarząd ROD „Goździk” w Płocku