Informujemy, że Zarząd ROD uchwałą Nr 261/XIV/2020 z dnia 20 maja 2020 roku wprowadził obowiązkową opłatę za wywóz śmieci z naszego ogrodu w wysokości 25 zł od działki / miesiąc w sezonie (poczynając od kwietnia do października).
Opłata ta została podyktowana bardzo dużym wzrostem cen za usługę wywozu śmieci z ogrodu. Jest to podwyżka o 132 %. Zarząd wielokrotnie prowadził rozmowy z firmami, które odbierają odpady w Płocku i negocjował ceny praktycznie do końca terminu podpisania umów cywilnoprawnych. Zapoznaj się z treścią uchwały, uzasadnieniem i wyjaśnieniem problemu

Ogromny wpływ na wysokość opłaty ogrodowej ma również produkcja tych śmieci w naszym ogrodzie przez działkowców. Nie jest problemem zauważyć dzisiaj tony wyrzucanych śmieci do altan śmietnikowych, gdzie połowa z nich to części zielone z działek. Opłata została ustalona też na podstawie ilości odpadów wywiezionych z naszego ogrodu w 2019 roku (629 pojemników).

UCHWAŁA ZARZĄDUCZYTAJ

Proszę porównać ilość pojemników wywiezionych z ogrodu na przestrzeni ostatnich 3 lat.

ILOŚĆ WYWIEZIONYCH POJEMNIKÓW ŚMIECI

Rok 2017 – wywieziono 107 pojemników.

Rok 2018 – wywieziono 385 pojemników.

Rok 2019 – wywieziono 629 pojemników.

!!! TENDENCJA WZROSTOWA !!!

KOSZTY WYWOZU ŚMIECI Z OGRODU

Rok 2017 – koszt   8.455, 32 zł

Rok 2018 – koszt 16.124, 76 zł

Rok 2019 – koszt 39.957, 84 zł

!!! TENDENCJA WZROSTOWA !!!

 

Obecna cena obowiązująca za wywiezienie 1 szt. pojemnika śmieci o poj. 1100 litrów wynosi 150 zł brutto. Jeszcze w lutym br. proponowana cena wynosiła 186 zł brutto za 1 pojemnik !!!. Dzięki prowadzonym negocjacjom udało nam się zmniejszyć do 150 zł brutto.

Zatem przyjmując liczbę 629 sztuk (z ubiegłego roku) i pomnożyć ją przez cenę 150 zł otrzymujemy kwotę 94.350,00 zł. I ta suma jest kwotą wyjściową do ustalenia stawki za działkę, pod warunkiem braku wzrostu produkcji śmieci i cen za usługę wywozu.

94.350 zł podzielić na 508 (ilość działek) otrzymujemy kwotę 185,72 zł od działki. Mając nadzieję na zrozumienie sytuacji i na zmniejszenie ilości śmieci obniżyliśmy tę kwotę do 175 zł od działki w sezonie (7 miesięcy x 25 zł).

Rozumiemy fakt, że wielu działkowców nie wyrzuca śmieci do pojemników w ogrodzie lub ich produkcja jest bardzo mała, ale:

 1. obowiązek posiadania pojemników na śmieci w ogrodzie wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nakazuje m.in. obowiązkowe segregowanie – koszty będą mniejsze.
 2. poprzez posiadanie działki w ogrodzie wszystkich działkowców obowiązuje zasada „odpowiedzialności zbiorowej” tak, jak we wspólnotach mieszkaniowych.
 3. działkowcy ponoszą dwie formy opłat: za użytkowanie działki oraz na funkcjonowanie ROD (zgodnie z art. 33 ust 2 Ustawy o ROD). A zatem wywóz śmieci jest kosztem całego ogrodu i jego funkcjonowania.
 4. działka w ogrodzie nie jest terenem prywatnym. To nie są prywatne koszty. Prywatne koszty są w domkach jednorodzinnych i mieszkaniach.
 5. opłata 25 zł za miesiąc w sezonie dotyczy działki a nie osób do niej przynależnych.
 6. każdy, kto wyjeżdża na wczasy, produkcję śmieci przenosi na teren pobytu. Wtedy i tak ponosimy opłatę za śmieci w miejscu zamieszkania chociaż ich nie produkujemy.
 7. jeżeli działkowcy nie zmienią swojego myślenia w temacie produkcji śmieci wówczas te koszty będą jeszcze wyższe. Tylko sami możemy zmniejszyć opłaty w ogrodzie.

Czy można nie płacić za śmieci w ogrodzie skoro nie wyrzucam śmieci?
Odpowiedź: NIE.

 1. Jest to opłata ogrodowa. Zgodnie z art.32. ustawy o ROD działkowiec jest obowiązany (…), ponosić wydatki związane z utrzymaniem działki oraz opłaty ogrodowe.
 2. Zgodnie z art.33.1. ustawy o ROD działkowiec jest obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD w częściach przypadających na jego działkę, przez uiszczanie opłat ogrodowych.
 3. Na koszty funkcjonowania ROD składają się w szczególności:1) wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej; 2) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej; 3) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne;4) wydatki na utrzymanie porządku i czystości
 4. Skoro wysokość opłat podnosi usługodawca (a nie zarząd), wówczas działkowcy nie mają prawa odmówić akceptacji wysokości usługi, gdyż ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nakłada obowiązek posiadania śmietników i segregowania odpadów.
 5. Jeżeli działkowcy nie będą wnosić opłat za wywóz śmieci z ogrodu spowoduje to zaległości w płatnościach (zobowiązanie ogrodu) i może przyczynić się do bankructwa ogrodu, gdyż przewidywane koszty wywozu śmieci w roku 2020, bez wprowadzenia dodatkowej opłaty za ich wywóz, stanowić będą 85 % wydatków z budżetu ogrodu, zaś pozostałe 15 % nie jest kwotą wystarczającą, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania ogrodu.
 6. Wobec osób, które nie będą stosowały się do uchwalonych opłat zastosowane będą zapisy art. 36 ust. 3 pkt 2 ustawy o ROD: „Stowarzyszenie ogrodowe może wypowiedzieć umowę, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli działkowiec jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki na rzecz stowarzyszenia ogrodowego za korzystanie z działki co najmniej przez 6 miesięcy pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.

ZACZNIJMY OD SIEBIE, ZACZNIJMY SEGREGOWAĆ ODPADY,
ZACZNIJMY LICZYĆ NASZE PIENIĄDZE

PRZESTAŃMY NARZEKAĆ, WEŹMY SIĘ DO ROBOTY,
A SZCZEGÓLNIE DO OSZCZĘDZANIA NASZYCH PIENIĘDZY

Bez tytułu