Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Goździk” w Płocku zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej modernizacji wodociągu ogrodowego wraz z przyłączami do działek.

Więcej w rozwinięciu.

ZAMAWIAJĄCY:

Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy „Goździk”

ul. Traktowa 1

09 – 400 Płock

 

 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji sieci wodociągowej w ROD wraz z przyłączami do indywidualnych działek w ogrodzie.

 ZAKRES:

 1. Uzyskanie warunków technicznych.
 2. Przed opracowaniem projektu budowlanego należy złożyć do Zamawiającego celem uzgodnienia koncepcję przebiegu sieci wodociągowej w ROD. Przebieg powinien uwzględniać teren ogólny ROD. Koncepcja może zawierać dwa warianty prac projektowych z określonymi rzędnymi posadowienia sieci.
 3. Uzyskanie ewentualnych uzgodnień branżowych.
 4. Wykonanie projektu modernizacji sieci wodociągowej wraz z uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji zezwalającej na wykonanie robót. Długość sieci wodociągowej wynosi ok. 5.600 mb plus przyłącza do indywidualnych działek w ROD.
 5. Wykonanie projektu wykonawczego sieci wodociągowej.
 6. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego.
 7. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 • Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
 • Wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.
 • Wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

UWAGI OGÓLNE:

 • Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z zakresem prac. Mile widziane jest przeprowadzenie wizji lokalnej oraz odbycie spotkania z władzami Rodzinnego Ogrodu Działkowego celem poznania niezbędnych informacji.
 • Prace projektowe należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami i przepisami prawa.
 • Materiały użyte do projektowania powinny spełniać normy polskie i europejskie oraz posiadać ważne atesty i aprobaty PZH i ITB.

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

 • Zamawiający wymaga pełnienia nadzoru autorskiego i udzielenia gwarancji na dokumentację projektowo – kosztorysową do dnia zakończenia prac.
 • W ramach niniejszego zamówienia i w ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania jednorazowej aktualizacji przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego w ciągu 36 miesięcy od protokolarnego odbioru.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 • Oferty może składać Wykonawca, który posiada wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami z kwalifikacjami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • W tym celu do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu tych wymogów.

 SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY:

 1. Cena oferowana przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową i musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego oraz obejmować wszystkie koszty wykonania zamówienia.
 2. Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę brutto obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia podaną w PLN cyfrowo i słownie.
 3. Cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna. Zostanie wprowadzona do umowy jako obowiązujące strony wynagrodzenie ryczałtowe niezmienne przez okres realizacji zadania.
 4. Cenę ofertową należy wyliczyć według kalkulacji własnej. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym.
 5. Kwoty wyliczone stanowią zapłatę za pracę wykonaną i zakończoną pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszego zapytania ofertowego i Umowie. Kwota winna więc zawierać wszystkie nieprzewidziane wydatki oraz ryzyko związane z koniecznością wykonania całości prac projektowych objętych Umową.
 6. Kryterium wyboru oferty stanowi cena – 100 %

 SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Każdy Oferent przedkłada tylko jedną ofertę (bez ofert częściowych).
 2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty.
 3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
 4. Do oferty należy dołączyć wzór umowy na wykonanie zadania.
 5. Należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

TERMIN SKŁADANIA OFERTY:

 • Termin złożenia oferty ustala się do dnia 03 lutego 2020 r. (włącznie).
 • W przypadku dokonania wyboru oferenta wykonanie projektu wraz z kosztorysem inwestorskim nastąpi po indywidualnym uzgodnieniu z oferentem, ale nie później niż do dnia 31 marca 2020 r.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 • Oferty w kopertach wraz załącznikami należy przesłać na adres: Rodzinny Ogród Działkowy „Goździk” 09 – 400 Płock, ul. Traktowa 1 (skrzynka pocztowa od ul. Biegańskiego) z napisem  „Oferta projektowo – kosztorysowa”  lub drogą e-mail na adres pocztarodos@wp.pl w tytule wiadomości prosimy wpisać „Oferta projektowo – kosztorysowa”.

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Osobą do kontaktu jest: Marcin Werner – Prezes Zarządu ROD (tel. 888473992) oraz Jerzy Brylewski – Wiceprezes Zarządu ROD (tel. 504173921).
 • Zamawiający udostępni mapę geodezyjną do celów projektowych.
 • Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpi w ciągu 7 dni od upływu terminu składania ofert.
 • Podpisanie umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę nastąpi niezwłocznie, po uprzednim ustaleniu terminu jej podpisania.
 • Zamawiający informuje, że przeznaczył określoną pulę środków finansowych na realizację zamówienia.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.