Zarząd ROD „Goździk” w Płocku, ul. Traktowa 1 zaprasza na WALNE  ZEBRANIE  SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE, które odbędzie się dnia 20 kwietnia 2024 roku (tj. sobota) na placu przed Biurem Zarządu ROD „Goździk”, w pierwszym terminie godz. 14.30, w drugim terminie godz. 15.00. Porządek obrad w rozwinięciu. 

 

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2023 r. (merytoryczne i finansowe) oraz za kadencję.
 7. Informacja Zarządu ROD o wynikach kontroli prowadzonej w ROD w 2023 r.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2023 r. i za kadencję.
 9. Ocena działalności Zarządu ROD za 2023 r. i za kadencję przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
 10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, głosowania nad uchwałami w sprawach:
 • Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2023 r. i za okres kadencji;
 • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.;
 • Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi ROD;
 • Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2023 r. i za okres kadencji.
 1. Projekt programu działania na kadencję 2024 – 2028 i projekt planu pracy na 2024r.
 2. Projekt opłat ogrodowych na 2024 r.
 3. Projekt preliminarza finansowego ROD na 2024 r. i ocena przez Komisję Rewizyjną ROD
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, głosowania nad uchwałami w sprawach:
 • Uchwalenie programu działania na kadencję i planu pracy na 2024 r.
 • Ustalenia kwoty przeznaczonej na świadczenia pieniężne i nagrody wypłacane z tytułu pracy społecznej w ROD;
 • Uchwalenia opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2024 r.;
 • Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców;
 • Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 • Uchwalenie preliminarza finansowego na 2024 r.
 1. Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
 2. Sprawozdanie Komisji Wyborczej, przedstawienie kandydatów do organów ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
 3. Wybory członków Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej PZD i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów. Ogłoszenie wyników wyborów.
 4. Przerwa w obradach. Pierwsze posiedzenie organów ROD.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie obrad.

                                                                                                                               

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 10 i 11 kwietnia 2024 r. w godzinach 14.00 – 16.00, w biurze ROD.

 

 • Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD Uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w I terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.
 • Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.
 • Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.